Privacy Statement

Privacy Statement Van Spaendonck Online

Van Spaendonck Online (VSO), onderdeel van de Van Spaendonck Groep (‘Van Spaendonck’) en ontwikkeld door Van Spaendonck Services B.V. (hierna: ‘VSS’) biedt administratieve ondersteuning aan haar klanten, door middel van het voeren van een administratie of een deel van een administratie. Loket.nl, de online software voor salaris- en personeelsadministratie, vormt de basis voor de dienstverlening die VSO biedt. Om deze dienstverlening te kunnen bieden, worden er verschillende soorten persoonsgegevens opgeslagen, onder andere in Loket.nl. Bescherming van de privacy van ondernemingen en personen is hierbij van essentieel belang: vertrouwen in dienstverlening is cruciaal. Daarom behandelt VSS alle (persoons)gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening door VSO worden persoonsgegevens opgeslagen, geraadpleegd en gewijzigd. Het gaat hierbij om alle gegevens die nodig zijn om de administratie te kunnen voeren. De werkgever van de werknemer wiens gegevens dit betreft, is in juridische zin aan te merken als verantwoordelijke voor deze verwerking: hij bepaalt het doel van en de middelen voor verwerking. VSO is als rechtspersoon aan wie (een deel van) de salarisadministratie is uitbesteed door de werkgever in juridische zin verwerker van de persoonsgegevens: zij verwerkt de gegevens ten behoeve en in opdracht van de werkgever.
De verplichtingen die privacywetgeving oplegt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens rusten in principe op de verantwoordelijke. Hij of zij moet ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de wet bij de verwerking van de gegevens. Echter, VSO heeft als verwerker indirect ook bepaalde verplichtingen, op het gebied van beveiliging van persoonsgegevens. VSS heeft daarom met haar klanten verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin onder andere staat aan welke beveiligingseisen voldaan wordt en wat er gebeurt in geval van een datalek.

Statistisch gebruik

In de bewerkersovereenkomst is ook de mogelijkheid voor VSS tot statistisch gebruik van de gegevens die in Loket.nl staan opgenomen. Van Spaendonck verricht onder andere statistische analyses met gegevens, om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren en informatieproducten te ontwikkelen. Middels informatieproducten worden bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen in beeld gebracht. Voor deze vorm van verwerking van (persoons)gegevens is Van Spaendonck zelf verantwoordelijk. Van Spaendonck stelt alleen informatieproducten beschikbaar die niet tot individuele personen herleidbare gegevens bevatten, en richt zich op het faciliteren van ondernemerschap: alle statistische analyses die gemaakt worden zijn dan ook gericht op het versterken van het MKB. Van Spaendonck geeft geen medewerking aan statistische analyses die tegen de belangen van het MKB in gaan en gaat uiterst zorgvuldig met gegevens om. Indien geen prijs wordt gesteld op statistische analyse kan dit worden gemeld via meldplicht@loket.nl.

Cookies

Bij bezoek van de website van VSO wordt er een aantal bezoekgegevens, cookies, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat de website sneller werkt en beschermen de website tegen hack-aanvallen. Daarnaast geven zij informatie over bijvoorbeeld de locatie waar de website bezocht wordt. Meer informatie over cookies is onder andere hier en hier te vinden. Zie ook dit artikel van de Autoriteit Consument & Markt voor meer informatie over cookies en het gebruik daarvan.

Nieuwsbrief

VSS verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan haar eigen klanten of relaties voor commerciële doeleinden. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan Van Spaendonck Services t.a.v. de Directie, Postbus 152, 5000 AD Tilburg of meldplicht@loket.nl.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen, de natuurlijke personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke over hen verwerkt. Voor de persoonsgegevens die VSO als verwerker verwerkt is de werkgever verantwoordelijk: verzoeken tot inzage en daarna eventueel tot wijziging, afscherming of verwijdering van de persoonsgegevens kunnen daarom gericht worden tot de werkgever. Indien VSS als verwerker dergelijke verzoeken ontvangt, zullen deze worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke werkgever. Met betrekking tot de overige gegevensverwerkingen en de statistische analyse van gegevens kunnen verzoeken tot inzage en eventueel wijziging, afscherming of verwijdering gericht worden tot Van Spaendonck Services t.a.v. de Directie, Postbus 152, 5000 AD Tilburg of meldplicht@loket.nl. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is altijd te vinden op deze pagina. Laatst aangepast op 28-2-2018.

Klant login